کاربردی‌ترین اثر برای دانشگاهیان و استادان

کتاب «شهر اسوه» به عنوان کاربردی‌ترین اثر برای دانشگاهیان، استادان، محققان، اندیشمندان، برنامه‌ریزان و مدیران کشور محسوب می‌شود.