صادر نخستین از منظر امام خمینی(ره) و عرفا

حضرت امام (ره) درباره وحدت وجود قائل به وحدت شخصیه است، ایشان با طرح ویژگی‌های زیر در باب حقیقت وجود، نظریه وحدت وجود، را به تصویر می‌کشند.