پرونده انرژی هسته‌ای ایران در عصر فریب

«عصر فریب» نام کتاب خاطرات محمد البرادعی است که در آن به خاطرات وی در خصوص پرونده هسته ای ایران پرداخته شده است. بررسی این کتاب می تواند قضاوت مناسبی را در خصوص روند تصمیم گیریهای مسئولین در خصوص پرونده هسته ای در اختیار گذارد که این خود می تواند راهنمای دولت جدید باشد. متن زیر به بررسی این کتاب می پردازد.