مجموعه نمایشنامه‌های مذهبی و عاشورایی منتشر شد

«غزل کفر» در بردارنده پنج نماشینامه با عناوین «غزل کفر»، «ساقی»، «یک دامان ماه و ستاره»، «منطق‌الطیر سلیمانی» و «دزدآب» است که مولف کوشیده در قالب این نمایشنامه‌ها در قالب پرسش و پاسخ برخی موضوعات مانند رابطه انسان با خدا‌، بهشت و جهنم‌، وقابع عاشورا،‌ و… را در قالب غیر مستقیم بیان کند.