فرصت‌ها و چالش‌هاي فرهنگي ایران

کتاب حاضر در پی تبیین و توضیح این فرصت‌ها و چالش‌ها و ارائه راهکارهایی در این زمینه است. اثر حاضر از سه بخش و در قالب ۱۴فصل به شرح منتشر شده است.