ديگر آموزش فلسفه به كودكان ناممكن نيست

در اين كتاب آموزش فلسفه نه بدين معني بلكه آموزش واقعي فلسفه اولي(الهيات) است. در واقع فلسفه ساده‌سازي شده تا كودك واقعا فلسفه(با تمركز بر حكمت متعاليه) بخواند و با مسائل فلسفي آشنا شود و صد البته كه به مهارت‌هاي پيش گفته نيز در خلال اين آموزش دست خواهد يافت.