«مؤلفه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه» منتشر شد

کتاب حاضر در پی واکاوی مؤلفه‌های فرهنگی است که گفتمان مقاومت اسلامی بر پایه آنها شکل گرفته است و حضور خود را به‌عنوان یک گفتمان از گفتمان‌های رقیب متمایز می‌سازد. بدین سان، پرسش اصلی این است که: مؤلفه‌های فرهنگی مقاومت اسلامی در خاورمیانه کدام‌اند؟ روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر تجزیه و تحلیل ارتباطی متون است.