ایمیل‌هایی برای آنان که غزه را ندیدند

«من راشل کوری هستم» مجموعه‌ای از ایمیل‌ها، دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های روزانه راشل کوری است که توسط دوستانش گردآوری و منتشر شده است. متن اثر حکایت از نادیده‌‎ها و ناشنیده‌هایی دارد که در غزه اتفاق می‌افتد.