نظام ولایت فقیه؛ نظام علوی یا مهدوی؟

کتاب «نظام ولایت فقیه؛ نظام علوی یا مهدوی؟» از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.