نظریه تمدن جدید اسلام موسی نجفی منتشر شد

می توان گفت انقلاب؛ نظام و تمدن اسلامی داریم و این امر، فقط با فرهنگ سازی صورت می گیرد. ما باید بتوانیم با جنبش نرم افزاری، از اجمال به تفصیل برسیم. شعار دادن هم کافی نیست. ساختمان سازی های ما، هنرمان و اقتصادمان هنوز در اجمال است. ولی در دوره صفویه، از اجمال به تفصیل رفت. مثال آن میدان نقش جهان است. در آنجا دو مسجد، یک بازار و یک کاخ است: دین، سیاست و اقتصاد. اما در عین حال، دو مسجد وجود دارد یعنی دین بر اقتصاد و سیاست غلبه دارد.