باربی چادری و بازی‌های رایانه‌ای حزب‌الهی

جریان منتقد و ضد غرب ما در بهترین حالت فصلنامه «کتاب نقد» است. کتاب نقد، نام فصلنامه ای است که در دوران اصلاحات منتشر می شد و بسیار هم برای جریان منتقد قدرت مفید و موثر بود. «کتاب نقدم» موضوع محور، منتشر می شد.

مکتب تفکیک در شماره جدید کتاب نقد

نگاه انتقادی به عقل و معرفت دینی در مکتب تفکیک از محمدجواد رودگر، تاریخچه مکتب تفکیک تألیف هادی وکیلی و هویت دینی و اسلامی «فلسفه اسلامی» نوشته علی امینی نژاد از جمله این مقالات است.