ولایت فقیه؛ پیشینیه، ادله و حدود اختیارات

نویسنده کثرت شبهات، فقدان تحقیق جامع در مورد وصف مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و عدم بررسی رویکردهای مختلف در حوزه اختیارات رهبری بر اساس اندیشه ولایت فقیه را از عوامل مهم نوشتار نام برده است.