بررسی سیره رهبر انقلاب در کتاب «ولی امر»

مدیر انتشارات ولا منتظر از آماده شدن پنج عنوان کتاب از سوی این انتشارات خبر داد و گفت: یکی از این آثار با عنوان «ولی امر» به چاپ خواهد رسید. نویسنده در این کتاب سیره رهبر معظم انقلاب را مورد بررسی قرار داده است.