روایت دپیلمات آمریکایی از اشغال عراق

این کتاب به قلم یکی از دیپلمات‌های آمریکایی نوشته شده و ضمن بازگویی بخشی از واقعیات جنگ عراق، ناتوانی آمریکا در دستیابی به اهداف خویش در این کشور پس از اشغال و سقوط صدام را نشان می‌دهد.