پر پرواز را از دست ندهید

داداش ما دزد نبودیم و نیستیم. یه اشتباهی کردیم این کیف رو برداشتیم. بعد که کتابتو خوندیم گفتیم ما این کاره نیستیم. شماره تو از از روی کاغذها پیدا کردیم تا کیفو بیاریم تحویل بدیم.