خاطرات سرلشکر عزیز جعفری ترجمه شد

«کالک‌های خاکی»، نوشته گلعلی بابایی و حسین بهزاد، حاوی خاطرات سردار عزیز جعفری است که قرار است به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی و عربی برگردانده و در کشورهای زبان مقصد توزیع شود.

روایت سردار جعفری از ۱۲ بهمن

جایی که من پست می‌دادم با محل استقرار و سخنرانی امام حدود هشتاد متر فاصله داشت. از آنجا کاملاً می‌توانستم افراد داخل جایگاه را ببینم. آقایان صدوقی، مطهری، مفتح، و ناطق‌نوری از افراد حاضر در جایگاه بودند. بعد از جلوس امام خمینی در جایگاه، آیت‌الله صدوقی بیشتر از بقیة افراد مردم را به نظم و آرامش دعوت می‌کرد. ایشان با لهجة شیرین یزدی از مردم می‌خواست سرِ جای خودشان بنشینند تا امام هر چه زودتر بتواند سخنرانی‌اش را شروع کند.

چرا «کالک‌های خاکی»؟

آقاعزیز، معمارزاده است؛ در رشته مهندسی معماری تحصیل ‌کرد؛ از زمانی که پای او به جبهه باز ‌شد، در طراحی عملیات سوسنگرد، او در میان خاک‌های جبهه، کالک می‌کشید.