روایتی دیگر از پشت پرده ۱۱ سپتامبر

«یازده سپتامبر ـ آغاز عصری نو در سیاست جهانی»‌ روایتی دیگر از پشت پرده این واقعه و اسلام‌ستیزی آمریکا را بیان می‌کند.