یک ماه خون گرفته

این کتاب که در قطع جیبی منتشر شده، همراه با یک لوح فشرده شامل اشعار و نوحه‌های محرم و صفر سازگار برای راهنمایی سبک خواندن اشعار، به بازار نشر عرضه شده است.