آمریکا مسبب تنش در جزیره کره است

معاون ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به بروز تنش و بحران در شبه جزیره کره گفت: قدرت‌های سلطه‌گر و زورگو عامل اصلی بروز تنش‌ها و بحرانهای منطقه‌ای و جهانی هستند و در صحنه تنش کره، انگشت تقصیر و اتهام به سمت آمریکاست.