نتایج سطحی‌نگری در امر به معروف

در بسیاری از جوامع، هنگام وقوع جرم تنها عوامل مستقیم را مؤاخذه می‌کنند و نسبت به عوامل ذی‌ربط دیگر، با بی‌اعتنایی تمام رفتار می‌شود.