شرایط دریافت کمک هزینه کفن و دفن

شرایط دریافت کمک هزینه کفن و دفن افراد تحت پوشش تامین اجتماعی از سوی این سازمان اعلام شد.