کلیپ نو سفر، روایتی از تنفیذ دکتر روحانی

دهباشی که در زمان انتخابات فیلم‌های تبلیغاتی حسن روحانی را ساخته بود در این اثر به تنفیذ روحانی پرداخته است.