بزرگ‌ترین ‌چالش‌های پیش روی مصر

مطابق تقسیم بندی‌های مشکوک در یک طرف مرتجعینی قرار دارند که ریاکارانه کشته‌های خود را در بهشت می‌پندارند و مصر را به سوی عقب ماندگی و چندپارگی بیشتر می‌رانند و در طرف دیگر سکولار‌ها و لیبرال‌هایی هستند که به فسق و فجور دعوت می‌کنند و در میان آن‌ها کفار و ملحدینی هستند که کشته‌هایشان در جهنم. است.