خسارت خشکسالی با زلزله برابری می‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان گفت: خسارت ناشی از خشکسالی برابر یا بیشتر از خسارت ناشی از سایر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله است.