«تأمین‌ اجتماعی» حقی جهانی است

طبق تعریف ارائه‌شده از سازمان بین‌المللی تأمین‌اجتماعی، این سازمان شامل برنامه‌های بیمه‌ای، طرح کمک‌هزینه‌های اجتماعی، برنامه‌های جامع و کلی، طرح مزایای متقابل، وجوه ملی آتیه و دیگر برنامه‌ریزی‌ها شامل روش‌های بازارمحوری است که مطابق با قانون ملی یا بخشی از سیستم تأمین‌اجتماعی کشور باشد.