درخواست علنی سازمان ملل از واتیکان

واتیکان می گوید که از کشیشان خاطی حمایت نمی کند اما درخواست کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای افشای اطلاعات را رد کرده است. واتیکان می گوید اطلاعات مربوط به کشیشان را فقط در اختیار دولت‌هایی قرار می دهد که می خواهند علیه کشیشان دست به اقدام حقوقی بزنند.