ایران گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت سازمان ملل شد

ایران گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت مجمع عمومی سازمان ملل شد.