برای خبرگان نباید از «اجتهاد» افراد کوتاه بیاییم 

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه علنی کردن برخی گزارش‌های خبرگان از جمله کمیسیون تحقیق از اختیارات هیأت رئیسه خبرگان است، گفت: هیأت رئیسه می‌تواند هر مقدار از محتوای مجلس خبرگان را که مصلحت می‌داند به صورت علنی منتشر کند.