سرنوشت زمین های بایر بوستان ولایت

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران براساس اطلاعات غیر رسمی از تکمیل طرح زمین های باقیمانده بوستان ولایت خبر می دهد.

تذکر دوباره به قالیباف

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران بر حسب کدام مجوز زمین بوستان مادر را تهاتر کرده است، باید مستندات این کار به شورا ارائه شود.