بلوار مدیریت به‌نام آیت‌الله مهدوی‌کنی می‌شود 

رئیس کمیسیون نام‌گذاری شورای شهر تهران از نامگذاری بلوار مدیریت به نام حضرت آیت‌الله مهدوی کنی خبر داد.