دانشجویانی که کارتن‌خواب شدند

کارتن خواب‌ها روایت‌گر جریانی است کهپس از مرگ شماری از کارتن‌خواب‌ها در سرمای زمستان و بی‌توجهی نهادهای مسئول دانشجویان عدالتخوان را بر آن داشت تا مدتی کارتن خواب شدن را تجربه کنند بلکه سازمان‌های مذکور را ملزوم به انجام حرکتی در خور توجه در مسیر بهبود اوضاع کارتن‌ خواب‌ها کنند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.