آغاز ریاست ایران بر کنفرانس خلع سلاح

جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه 6 خرداد 1392 ریاست کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتی چند جانبه در حوزه خلع سلاح را برعهده گرفت.