فراخوان سومین کنگره شعر پاسدار منتشر شد

فراخوان سومین کنگره شعر پاسدار منتشر شد؛ شاعران تا ۱۵ دی ۹۲ برای ارسال آثار فرصت دارند.