برشی کوتاه از کودتای شبکه «نقاب»

طی سال‌های متمادی از کودتای شبکه «نقلاب» به غلط به عنوان کودتای «نوژه» یاد می‌کنند در صورتی که «نوژه» نام خلبان شهیدی است که در جریان سرکوب ضد انقلاب کردستان و کمک به رهایی شهید چمران و یارانش از محاصره، هواپیمای آن مورد اصابت ضد انقلاب قرار می‌گیرد و پس از سقوط به درجه رفیع شهادت نایل می‌شود.