برخورد نامتعارف حراست‌دانشگاه‌شاهد با بسیج

یکی از اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد، درباره لغو اکران مستند «گام نهایی» توسط حراست دانشگاه گفت: به طور معمول برنامه‌هایی که با هزینه تشکل انجام می‌شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد، اما بسیج برای اکران مستند «گام نهایی» مجوز گرفته است.