چند درصد ایرانی ها خانه شخصی دارند

بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 92 نشان می دهد که 64.4 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک نشین )، 25.8 درصد در مسکن اجاری ،0.8 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9 درصد در مسکن رایگان سکونت داشته اند.

مصرف انرژی ایرانی‌ها 18 برابر ژاپنی‌ها است

مصرف گاز خانگی به دلیل سرمای شدید هوا در روزهای اخیر گاز رسانی به نیروگاه ها و صنایع عمده کشور را با محدودیت و حتی قطع گاز روبرو کرده است؛ مدیریت مصرف گاز در این دو بخش یک ضرورت است .