مبارزه با ایران هراسی با گردشگری فرهنگی

یک کارشناس گردشگری گفت: میانگین سنی گردشگران فرهنگی ورودی به کشور ۶۰ سال است که یکی از دلایل آن ایران‌هراسی موجود در دنیاست که این هم به خاطر ناتوانی تبلیغ ایران در دنیاست.