نوشتن سفرنامه مکران خدمتی سه‌جانبه است

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان گفت: افرادی که در این سفر شرکت کرده‌اند نوشتن حرفه آنها است و اگر اثری خلق کنند به ادبیات، نیروی دریایی و خودشان خدمت کرد‌ه‌اند.