«کلید» حکایت از خودبیگانگی در برزخ حق و باطل

کلید و چمدان روایتی است برای بازگشت به اصل انسانی که سرتاسر تاریخ هابیلش را در خاک کرده و با قابیلش در زمین به دنبال گوی حقیقت است.