شورای شهر شیراز زیر ذره‌بین فاطر

مع الاسف و بر خلاف واقع برخی از اعضای شورای شهر و مسئولین ارشد استان با فرا فکنی، عدم اقبال به سرمایه گذاری در شیراز و استان فارس را به اعتراض گروه های مردمی و دانشجویی در خصوص فعالیت های غیر مولد و ضدفرهنگی نسبت می دهند.