آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری

پس از احراز صلاحیت‎ها توسط شورای نگهبان، مرجع قانونی مندرج در اصل یکصدودهم قانون اساسی، فضای انتخاباتی شکل جدیدی به خود گرفته است. چینش موجود از دیدگاه‎های مختلفی قابل تحلیل، بررسی و دسته‎بندی ‎است.