ناکارآمدی طرح وزارت‎راه‎و‎شهرسازی دولت‎یازدهم

طرح مسکن اجتماعی که توسط وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح شد و در طرح جامع مسکن نیز برای آن برنامه ریزی شده است.