گوشت ضدسرطان در ایران تولید شد

مجری این طرح در ادامه با بیان اینکه در آزمایشات In vitro تمام خصوصیات و روند تغییرات هضمی بخش‌های مختلف پروتیئن و انرژی قابل متابولیسم دانه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت، یادآور شد: نتایج حاصل نشان داد که ترکیبات مغذی و ضدمغدی موجود در دانه بقولات به ویژه دانه ماشک سبب افزایش ترکیبات ضد سرطان CLA در گوشت شده و فرآوری دانه‌ها تاثیری در کیفیت منابع پروتئینی مذکور نشان نمی‌دهد.