دیالوگ جایگزین وی‌چت یا ناقض حریم‌خصوصی

در نرم افزار دیالوگ حتی موقعیت افراد دیگری که از این نرم افزار استفاده می‌کنند دقیقا بر روی نقشه به سایرین نمایش داده می‌شود
امکانی که در نرم افزار وی‌چت نیز وجود ندارد !