دوست مشترک شاهین نجفی و سلمان رشدی کیست ؟

در توصیف والراف همین بس که وی یکی از دوستان و حامیان سلمان رشدی بوده که از زمان انتشار کتاب موهن آیات شیطانی، وی را همراهی کرده است.