وصیت‌نامه شهدا برای دانش‌آموزان بازگو شود

پدر شهیدان محمدحسین و داود فهمیده گفت: باید وصیت‌نامه شهدا در کلاس درس توسط معلمان برای دانش‌آموزان بازگو شود.