علامه طباطبایی عالم با عمل بود

حمیدرضا ابراهیمی با اشاره به اینکه علامه طباطبایی عالم با عمل بوده است گفت: او علم و عمل را با یکدیگر داشته است.