جاسوسی سیستماتیک آمریکا از آلمان

سایت افشاگر ویکی لیکس اسنادی را در ارتباط با جاسوسی «سیستماتیک» آژانس امنیت ملی آمریکا از وزارت خارجه آلمان منتشر کرد.

فیشر: حضور ایران در ژنو۲ ضروری است

“يوشکا فيشر” وزير امور خارجه پيشين آلمان در مقاله اي تحت عنوان “تابش نور اميد در ايران” که در پايگاه تحليلي “پروژه سنديکايي” منتشر شده است به موضوع انتخاب “دکتر حسن روحاني” بعنوان رييس جمهور منتخب کشورمان پرداخته است.