ملت ايران زير فشار و تهديد مذاكره نمی‌كند

هركسی بخواهد سلطه امريكا را مجدداً برقرار كند و برای جلب رضايت امريكايی ها از منافع ملی، پيشرفت كشور و استقلال ملی صرفنظر كند ملت گريبان او را می گيرد و بنده هم اگر خلاف اين خواست عمومی حركت كنم مورد اعتراض مردم واقع می شوم.