یزدان‌پناه؛ سایه‌ای که بر سر کرسنت سنگینی می‌کند

نام بیش از همه چیز با پرونده کرسنت پیوند خورده است، پرونده ای که مقامات جمهوری اسلامی مدعی فساد گسترده آن هستند و با وجود شکایت طرف اماراتی به دادگاه لاهه تاکنون در سه داوری صورت گرفته به دلیل روشن بودن فساد در آن نتیجه داوری به نفع ایران اعلام شده است.